P R Horsehead 90...Is it German or Dutch?

PHOTOS REQUIRED - marks + item
jennifer_sita
Posts: 2
Joined: Mon Sep 11, 2017 9:17 pm

P R Horsehead 90...Is it German or Dutch?

Postby jennifer_sita » Mon Sep 11, 2017 9:48 pm

Hi All,

I'm new here and hope you can help me. I have these sugar tongs that are marked with a P...then a horse head...then an R...then 90. I understand the 90 indicates it is silver-plated. I see that this usually was marked on German SP, but that it also could be found on SP goods from the Netherlands. Any idea who makes it? When might it have been made? Is it German or Dutch?

Thanks very much.

Image

Image

Essexboy Fisher
contributor
Posts: 197
Joined: Tue Feb 26, 2013 5:17 pm

Re: P R Horsehead 90...Is it German or Dutch?

Postby Essexboy Fisher » Sat Feb 02, 2019 4:41 pm

Hello, Jennifer_sita, I hope you are still looking to see if you have been replied to.
This is an occasion when I do not need to answer my own post about a Dutch silverplate mark with the “horse’s head” image. It was in 2013 and 2014 that I posted similar images to jennifer_sita’s without response. Then today when looking for information on a different “equine” silver mark I think I found the answer to my and jennifer_sita’s question. First I found the “P,head,R” image on a thimble also carrying a Dutch “dagger” silver standard mark. That gave a company (Drost Gzb (PakoMetaalwarenfabriek) Rhenen). And from that I found the full set of Dutch marks shown below. If the date letter is as I think it is, an “r”, the marks are from 1977.

Image

Image

Subsequently I found the below, Google translated, quote.

"Pako Rhenen BV is a company that was founded in 1943. It was then still called; metalware factory "THE HORSE HEAD". In the course of the years the silverware became less, "THE HORSE HEAD" became Pako for short, and we started to specialize more in the ornamental fencing and outdoor lighting."

So hopefully this is correct and “Pako Rhenen BV” made my spoon, jennifer_sita’s and Varouge’s spoon. Varouge’s asked the same question about the horse head mark in 2007. Rhenen is in central Holland and this is the reference to my earlier post with its images.

https://www.925-1000.com/forum/viewtopi ... ate#p92433

Fishless

oel
co-admin
Posts: 3923
Joined: Wed Mar 21, 2007 8:16 pm
Location: The Netherlands

Re: P R Horsehead 90...Is it German or Dutch?

Postby oel » Sat Feb 02, 2019 7:27 pm

Hi Fishless, thanks for the information and I believe you are right!


PAKO, DE AFKORTING VAN; DE PAARDENKOP. locatie stad Rhenen.
In de jaren 40 begon ‘metaalwarenfabriek de Paardenkop’ op de huidige locatie. Destijds werd er echter nog geen sierhekwerk of buitenverlichting gemaakt, maar servies en de alom bekende theelepeltjes.
In de loop der jaren is de naam verandert naar Pako Rhenen, en zijn de activiteiten overgaan naar het maken en leveren van sierhekwerk en buitenverlichting.

Gepubliceerd op: 3 september 1971

Pako NV Rhenen huldigt acht jubilarissen
Acht werknemers een kwart eeuw in dienst
Gisteren herdachten acht werknemers van de zilverwarenfabriek PAKO NV te Rhenen dat zij 25 jaar geleden tegelijk bij dit bedrijf in dienst traden. Deze personeelsleden zijn in de loop der jaren zeer nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf.
Begonnen in een schuurtje van 2x3 meter, groeide Pako NV in verschillende fasen uit tot de moderne, goed geoutilleerde fabriek met een bedrijfsruimte van 3600 m2 van thans.

Vanzelfsprekend is dit niet allemaal vanzelf gegaan en er zijn dan ook ogenblikken geweest, waarin de toekomst er voor het bedrijf maar zeer somber uitzag. Daar was ten eerste het tafelgerei (complete cassettes enz.) van roestvrijstaal, waarmee PAKO NV Rhenen zich in de jaren tussen 1946-1968 een goede naam verworven had, met een grote binnenlandse afz-et en een export naar verscheidene landen. Door de intrede van Japan op de Nederlandse markt met dezelfde bestekken tegen minder dan de helft van de prijs, brak een moeilijke tijd aan, speciaal voor de fabrieken, die zich op een goed maar goedkoop bestek gespecialiseerd hadden. Nog enger werd het toen ook tafelgerei uit China en de Oostbloklanden tegen dumpprijzen op de Nederlandse markt kwam. Aan deze toestand kwam voorlopig geen eind daar de concurrentie steeds uit andere landen kwam, die nóg weer goedkoper konden leveren.
Besloten werd een collectie artikelen in zilver en zilverpleet samen te stellen, speciaal voor de juwelier.
Een zéér moeilijk terrein, niet alleen omdat aan kwaliteit de hoogste eis-an gesteld worden maar ook omdat voor een outsider de toegang tot de juweliersbranche zeer moeilijk is. Om enige kans van slagen te hebben moest deze serie artikelen uitgesproken anders, beter, mooier en origineler zijn dan de collecties van andere fabrieken, welke soms reeds generaties lang bij de juwelier ingevoerd zijn. Geen gemakkelijke opgave dus.
De vaste ontwerper van PAKO NV Rhenen, die dank zij opleiding en ervaring in de antieke stijlen als kind aan huis is, kwam met een serie ontwerpen geïnspireerd op de Gotiek- , Renaissance- en de Louis-stijlen tot aan het Biedermeier en het Victoriaans toe. Deze serie vond bij de juwelier een enthousiast onthaal.
De tweede richting welke in 1967 werd ingeslagen lag op een geheel ander terrein nl. de buitenverlichting, straatlantaarns e.d. Ook hier werd er van uitgegaan dat er voor een goed produkt een goede markt bestaat. De buitenlantaarns en straatverlichting werden geheel volgens de antieke, romantische modellen uitgevoerd. Het roestprobleem, dat vooral in Nederland een buitenlantaarn tot een twijfelachtig genoegen maakt, werd opgelost door voor de fabrikatie uit te gaan van roestvrijstaal en verzinkte onderdelen. De produkten konden door deze materialen zelfs voor een mensenleven gegarandeerd worden.

Zo kunnen wij thans, aldus de heer B. Drost, directeur en oprichter van PAKO NV RHENEN, vier jaar na de omschakeling op de tegenwoordige produktie zeggen: „''Wat insiders voor onmogelijk hielden is gelukt, PAKO is hard op weg een naam te verwerven als fabrikant van uitsluitend mooi en exclusief goed. Dit alles dankt zij aan de volledige inzet van alle werkers in het bedrijf, staf en personeel, aan hun vakmanschap en aan het vertrouwen, waarmede zij zich door de moeilijke jaren heen beten. Het is dan ook een bijzonder genoegen thans acht van deze mensen te kunnen feliciteren met hun 25-jarig jubileum. Zij stonden pal in de moeilijke tijd, die achter ons ligt. ''Wij hopen, dat zij nog vele jaren met ons samen mogen werken".

GOOGLE TRANSLATION


PAKO, THE DUTCH ABBREVIATION OF; THE HORSE HEAD. location city of Rhenen


In the 1940s, 'metalware factory de Paardenkop' started at the current location. At that time, however, no ornamental fencing or outdoor lighting was made, but crockery and the well-known teaspoons.
Over the years the name has been changed to Pako Rhenen, and the activities are changing to making and supplying decorative fencing and outdoor lighting.

Published: September 3, 1971
Pako NV Rhenen honors eight jubilees
Eight employees have been employed for a quarter of a century
Yesterday eight employees of the silverware factory PAKO NV in Rhenen recalled that they joined the company 25 years ago at the same time. These employees have been very closely involved in the development of the company over the years.
Started in a 2x3 meter shed, Pako NV grew into the modern, well-equipped factory with a warehouse space of 3600 m2 at present.

Obviously, this has not all happened automatically and there have been moments, in which the future looked very sad for the company. There, firstly, the tableware (complete cassettes, etc.) made of stainless steel, with which PAKO NV Rhenen had acquired a good reputation in the years between 1946-1968, with a large domestic outlet and an export to several countries. The arrival of Japanese competitors on the Dutch market with the same products at less than half the price led to a difficult time, especially for the factories, which specialized in good but cheap cutlery. Even worse was when tableware from China and the Eastern Bloc countries came to the Dutch market at dump prices. This situation did not come to an end for the time being, as competition always came from other countries, which could deliver even cheaper.
It was decided to put together a collection of articles in silver and silver plate, especially for the jeweler.
This is a very difficult area, not only because the highest demand is placed on quality, but also because access to the jewelery sector is very difficult for an outsider. To have any chance of success, this series of articles had to be distinctly different, better, more beautiful and more original than the collections of other factories, which have sometimes been introduced at the jeweler for generations. Not an easy task.
The permanent designer of PAKO NV Rhenen, who thanks to his education and experience in the antique styles was prepared, came up with a series of designs inspired by the Gothic, Renaissance and French Louis styles, to the Biedermeier and the Victorian Era. This series received an enthusiastic reception at the jeweler's.
The second direction that was taken in 1967 entered a completely different new field, namely the outdoor lighting, street lamps and the like. Here too it was assumed that there is a good market for a good product. The outdoor lanterns and street lighting were executed entirely according to the antique, romantic models. The rust problem, which in the Netherlands in particular makes an outdoor lantern a questionable pleasure, was solved by starting from stainless steel and galvanized parts for the production. Thanks to these materials, the products could even be guaranteed for a lifetime.

Thus, according to Mr. B. Drost, director and founder of PAKO NV RHENEN, we can now say four years after the switch to the current production: "'What insiders thought impossible was possible, PAKO is fast becoming a name. acquire as a manufacturer of exclusively beautiful and exclusive good. The firm owes all this to the full commitment of all workers in the company, staff and staff, to their craftsmanship and to the trust with which they ovecume the difficult years. It is therefore a particular pleasure to congratulate eight of these people on their 25th anniversary. They were victorius and beat the difficult time that lies behind us. "We hope that they will be able to work with us for many years".

https://www.digibron.nl/search/detail/0 ... bilarissen


Image
P for PAKO Horse head R for Rhenen
Image
Image
Image
PAKO maker's mark silver
Image

Peter.

jennifer_sita
Posts: 2
Joined: Mon Sep 11, 2017 9:17 pm

Re: P R Horsehead 90...Is it German or Dutch?

Postby jennifer_sita » Sun Feb 03, 2019 12:15 pm

Fishless and Peter,

Thank you both for the information! I really appreciate it!

Peter, I can't believe you were still digging to uncover this...your perseverance really paid off!

Jennifer


Return to “Silverplate Trademarks - Worldwide”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests